Үүлэн тооцооллын үйлчилгээг Нийлүүлэгч болон Хэрэглэгч

байгууллага хоорондын стандарт гэрээ

 

Бүлэг 1. Ерөнхий нөхцөл

Заалт 1 (Зорилго) Кэй Өү Эйн Си ХХК (цаашид "Нийлүүлэгч" гэх)-ийн Үүлэн тооцоолох системийн  үйлчилгээ болон нэмэлт үйлчилгээг ашиглахтай холбоотойгоор ________________________ (цаашид "Хэрэглэгч байгууллага" гэх)-ийн хоорондын эрх, үүрэг, бусад шаардлагатай нөхцөлүүдийг зөвшөөрсний үндсэн дээр энэхүү гэрээг байгуулсан болно.

Заалт 2 (Тодорхойлолт) Энэхүү гэрээнд хэрэглэсэн нэр томъѐоны тодорхойлолт дараах байдалаар хэрэглэгдэнэ.

1."Үүлэн тооцооллын үйлчилгээ" гэдэг нь техникийн төхөөрөмжийг шууд болон хуваалцсан байдлаар мэдээлэл холбооны тоног төхөөрөмж, програм хангамж зэрэг мэдээллийн ба харилцааны нөөцийг уян хатан хэрэглэх боломжийг олгодог. Мэдээлэл боловсруулах систем гэдэг нь хэрэглэгчдэд хамааралтай мэдээллийг сүлжээгээр дамжуулан ашигладаг. 'Хэрэглэгчдийг хамгаалах мөн үүлэн тооцооллын үйлчилгээг хөгжүүлэх тухай заалт' -ын заалт 2-т заасны дагуу шаардлагатай хэрэгцээ, нэмэлт өөрчлөлт оруулна.

2. "Үүлэн тооцоолох систем" дэх "Хэрэглэгчдийг хамгаалах тухай хууль" -ийн заалт 3-ын 2-р зүйлд заасны дагуу Үүлэн тооцоолох системийг ашиглан бусад хүмүүст мэдээлэл, харилцаа холбооны нөөцийг нийлүүлдэг үйлчилгээ юм.

3. "Нийлүүлэгч" гэдэг нь үүлэн тооцооллын үйлчилгээ болон нэмэлт үйлчилгээг үзүүлдэг үйлчилгээ үзүүлэгчийг хэлнэ.

4. "Хэрэглэгч байгууллага" гэдэг нь Үүлэн тооцоолох системийн үйлчилгээ болон нэмэлт үйлчилгээг ашиглахын тулд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулсан байгууллага буюу хувиараа бизнес эрхлэгчийг хэлнэ.

5. "Эцсийн хэрэглэгч" гэдэг нь нийлүүлэгчээс Үүлэн тооцоолох системийн үйлчилгээгээр дамжуулан үзүүлэх үйлчилгээг хэрэглэдэг хүнийг хэлнэ.

6. Хэрэглэгчийн мэдээлэл гэдэг нь "Мэдээллийн үндэсний тухай заалт"-ын заалт 3-ын 1 дүгээр хэсэгт заасны дагуу цахим мэдээлэл, хувь хүний талаарх мэдээллийг хэлнэ. Хэрэглэгч байгууллага эсвэл байгууллагын удирдлагад байх мэдээллийг хэлнэ.

 7. "Үйлчилгээний түвшний гэрээ" гэж нийлүүлэгч нь хэрэглэгч байгууллагатай тохиролцсоны дагуу үйлчилгээний урьдчилан тодорхойлсон түвшний үйлчилгээг хангахаар тохиролцсон гэрээг хэлнэ.

Заалт 3 (Гэрээний нөхцөл)  Нийлүүлэгч нь энэхүү гэрээний агуулгыг хэрэглэгч байгууллагад ойлгуулахын тулд Үүлэн тооцоолох систем (цаашид "үйлчилгээ" гэх)-ийг дараах вэбсайт (wise4edu.com)-д байршуулагдсан эсвэл бусад энгийн шалгаж болох аргуудаар мэдүүлнэ.

② Нийлүүлэгч нь гэрээний агуулгатай холбоотой асуултанд, Хэрэглэгч байгууллагад хариу өгөхдөө шаардлагатай горимоор ажиллана.

Заалт 4 (Гэрээний тайлбар) Энэхүү гэрээнд тусгагдаагүй болон гэрээг тайлбарлахтай холбогдуулан "Үүлэн тооцооллын үйлчилгээг хөгжүүлэх мөн хэрэглэгчийн мэдээллийг хамгаалахтай холбоотой хууль", "Хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль", "Эрх зүйн зохицуулалтын тухай хууль", "Цахим худалдааны хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль", "Мэдээллийн сүлжээний ашиглалт, мэдээллийн хамгаалалтыг дэмжих тухай хууль" болон холбогдох хууль тогтоомжуудыг хэрэглэх.

Бүлэг 2. Ашиглах гэрээ

Заалт 5 (Өргөдөл ба хэрэглэх арга)  Үйлчилгээг ашиглахаар өргөдөл гаргагч нь / цаашид "хүсэлт гаргагч" гэх / Нийлүүлэгчийн нүүр хуудаснаас ирүүлсэн өргөдлийн маягтыг бөглөхдөө нийлүүлэгчийн тогтоосон журмын дагуу бөглөх.

② Хэрэглэгч байгууллага нь үйлчилгээ үзүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай мэдээллээр хангана. Хэрэглэгч байгууллага шаардлагатай мэдээллээ ашиглах, хамрах хүрээг баталгаажуулахын тулд хүсэлт гаргагчид шалгаж болох байдлаар нийлүүлэгч тал удирдан чиглүүлнэ.

③ Энэ гэрээний Заалт 5-ийн 1 дэх хэсгийн дагуу өргөдөл гаргахдаа өргөдөл гаргагчийн жинхэнэ нэрийг (харилцахын тулд, бодит нэр, үүнтэй адил зүйлийг хэрэглэнэ) болон бодит мэдээллийг харуулна. Хэрэгч байгууллага өөр этгээдийн нэрийг хулгайлах буюу худал мэдээлэх тохиолдолд тэрээр энэ гэрээнд заасан эрхийг нотлох боломжгүй бөгөөд нийлүүлэгч уг шалтгаанаар гэрээг цуцалж болно.

④ Насанд хүрээгүй этгээд нь өргөдөл гаргахдаа хууль ёсны төлөөлөгчийн зөвшөөрлийг авах ёстой бөгөөд гэрээний тусгай журам нь нийлүүлэгчийн өгсөн аргачлалын дагуу байж болно.

Заалт 6 (Хүсэлт гаргагчийг баталгаажуулах, хязгаарлах) ① Энэхүү гэрээнд хүсэлт гаргагч нь нийлүүлэгчид ашиглах хүсэлтийн өргөдөл гаргаж, Нийлүүлэгч хүлээн зөвшөөрсөн мэдэгдлийг хүсэлт гаргагчдад хүрэхэд хэрэглэхийг батлана.

② Нийлүүлэгч нь доорх дэд хэсгүүдийн аль нэг нь алдаатай тохиолдолд ашиглах өргөдлийг батлахгүй байж болно:

1. Заалт 5-ын (Хүсэлт гаргах ба хэрэглэх арга) 3-р хэсгийг зөрчсөн тохиолдолд  

2. Хэрэв хүсэлт гаргагч төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд

3. Хүсэлт гаргагч нь гэрээний агуулгатай зөрчилтэй тохиолдолд

4. Хэрвээ насанд хүрээгүй хүн хууль ёсны төлөөлөгч эсвэл зөвшөөрлийг баталгаажуулах чадваргүй тохиолдолд

5. Бусдын зээлийн карт, утас, банк дансыг хууль бусаар ашиглах эсвэл хулгайлах замаар үйлчилгээний хөлс төлөх тохиолдолд

6. "Мэдээлэл харилцааны сүлжээ сурталчилгаа, мэдээлэл хамгаалах тухай хууль", "Зохиогчийн эрхийн тухай хууль", "Хувийн мэдээлэл хамгаалах хууль" болон бусад холбогдох хууль тогтоомжоор хориглоогүй хууль бус үйлдэлд хэрэглэх тохиолдолд

7. Хэрэв өргөдөл гаргагч нь энэхүү гэрээгээр ашиглах эрхээ хэрэглэгч байгууллагын өмнө нь алдсан тохиолдолд

8. Үүнээс гадна 1-ээс 7 дугаар хэсэгт заасан шалтгааныг зөвшөөрснөөр зөвшөөрөх нь зохисгүй гэсэн тохиолдолд

③ Нийлүүлэгч нь доорх тохиолдлуудад шалтгааныг шийдвэрлэсний дараа зөвшөөрлийг түдгэлзүүлж болно.

1. Нийлүүлэгч тоног төхөөрөмжийн өрөө байхгүй эсвэл техникийн саад тотгортой тохиолдолд

2. Үйлчилгээний төлбөрийн аргад тасалдал гарсан тохиолдолд

3. Хүсэлт гаргагч нь анхны буюу хоёр дахь шалтгааныг хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү тохиолдолд

④ Ашиглахаар өргөдөл гаргах үед жагсаасан эд зүйл өөрчлөгдсөн тохиолдолд нийлүүлэгч нь хэрэглэгч байгууллагад цаг тухайд нь мэдэгдэнэ.

Бүлэг 3. Хэлэлцэн тохирогч талуудын үүрэг хариуцлага

Заалт 7 (Нийлүүлэгчийн үүрэг хариуцлага) ① "Үүлэн тооцооллын үйлчилгээний хөгжил ба хэрэглэгч байгууллагын мэдээллийг хамгаалах хууль" - зэрэгтэй холбоотой дүрэм журмыг дагаж Хэрэглэгч байгууллага энэхүү үйлчилгээг зөв зохистой ашиглахын тулд Нийлүүлэгч нь Солонгос улсын ШУ-ны яам, ОУЦХ ба Солонгосын Ирээдүйн Төлөвлөлтийн газраас тогтоосон мэдээлэл хамгаалах стандартыг хангасан байх шаардлагатай. Нийлүүлэгч нь Үйлчилгээний түвшний гэрээнд заасан түвшнөөс дээш үйлчилгээг үргэлжлүүлэн үзүүлж байх ёстой.

② Нийлүүлэгч нь тогтмол үйлчилгээ үзүүлж, хэрэглэгч байгууллагад урьдчилан мэдэгдэж тогтмол ажиллуулах, шалгах боломжтой байх ёстой.

③ Нийлүүлэгч нь хөгжлийн бэрхшээлийн улмаас хүндрэлтэй байгаа бол хэвийн үйл ажиллагааг шуурхай засварлаж, сэргээн тогтсон хуваарийн дагуу шуурхай шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй тохиолдолд хэрэглэгч байгууллагад мэдэгдэнэ.

④ Нийлүүлэгч нь аюулгүй байдлын зохих түвшний үйлчилгээг хангаж, хувийн мэдээлэл алдагдах, эцсийн хэрэглэгчийн эрхийг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй.

⑤ Нийлүүлэгч нь үйлчилгээний ашиглалтын байдал, төлбөрийн мэдээллийг хялбархан шалгаж чаддаг байх арга хэмжээг авна.

Заалт 8 (Хэрэглэгч байгууллагын үүрэг хариуцлага) ① Хэрэглэгч байгууллага нь энэхүү үйлчилгээг ашиглахдаа Зохиогчийн эрхийн тухай хууль зэрэг хууль тогтоомж, дүрэм журмыг зөрчөөгүй, гүүдвил болон бусад нийгмийн дэг журамд харшлахгүй байх ёстой.

② Хэрэглэгч байгууллага нь энэхүү гэрээнд заасан өдөр хүртэл хураамжийг төлж, холбоо барих, төлбөр хийх арга хэлбэр зэрэг ажил хийхэд шаардагдах мэдээллийг нэн даруй Нийлүүлэгч байгууллагад мэдэгдэнэ.

③ Хэрэглэгч байгууллага нь хэрэглэгчийн ID, нууц үг зэрэг үйлчилгээний хандалтын мэдээллийг удирдах үүрэг, хариуцлагатай бөгөөд хэрэглэгч байгууллага нь эцсийн хэрэглэгчийн үүрэг хариуцлагыг зөрчсөний улмаас эцсийн хэрэглэгчийн мэдээллийг ашиглах тал дээр хариуцлага хүлээх үүрэгтэй.

④ Хэрэглэгч байгууллага нь энэхүү гэрээний заалт, хэрэглээний гарын авлага, үйлчилгээтэй холбоотой асуудлаар нийлүүлэгчээс мэдэгдсэн асуудлуудыг баталгаажуулж, үйлчилгээний түвшний хэлэлцээр зэрэг гэрээг дагаж мөрдөнө.

Бүлэг 4. Үйлчилгээний ашиглалт

Заалт 9 (Системийн зөвшөөрөл ба өөрчлөлт) ① Нийлүүлэгч нь энэхүү гэрээний дагуу хэрэглэгч байгууллагад үйлчилгээ үзүүлэх бөгөөд хэрэгжилтийн ерөнхий агуулга, хэрэгжилтийн түвшин нь үйлчилгээний түвшний гэрээнд тусгагдана.

②  Нийлүүлэгч болон хэрэглэгч байгууллага нь үйлчилгээний ерөнхий агуулга буюу хэрэгжилтийн түвшинг өөрчлөхийг хүссэн үедээ харилцан зөвлөлдөнө. Гэсэн хэдий ч, үйлчилгээний ерөнхий агуулга эсвэл хэрэгжилтийн түвшин хэрэглэгч байгууллагад ашиггүй эсвэл тухайн ерөнхий агуулага нь чухал бол нийлүүлэгч нь хэрэглэгч байгууллагаас зөвшөөрөл авах ёстой.

③ Нийлүүлэгч болон хэрэглэгч байгууллага нь системийн хариуцагч ажилтан(хэлтэс)-ийг тодорхойлон хэлтсийн нэр, холбоо барих хаягийг хариуцагч этгээдэд мэдэгдэнэ.

Заалт 10 (Үйлчилгээний төлбөр) ① Үйлчилгээний төлбөр нь үндсэн үйлчилгээ, нэмэлт үйлчилгээнээс бүрдэнэ (жилийн хураамж: _______________________Вон эсвэл Доллар). Төлбөрийн төрөл, үнэ, төлбөрийн арга, хөнгөлөлтийн хувь гэх мэт төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсаргасан хуудсанд жагсаасан эсвэл веб сайтын нүүр хуудсан дээр байрлуулах ёстой.

② Үйлчилгээний төлбөрийг жилийн төлбөр дээр үндэслэн, үйлчилгээ дуусгавар болсны дараа үйлчилгээний төлбөрийг ашиглалтын огноон дээр үндэслэн тооцно.

③  Нэг удаагийн, түр зуурын үйлчилгээний сунгалтаас шалтгаалан нэмэлт үйлчилгээний хураамжийг нийлүүлэгч нь тохиролцсон цаг хугацаанд хэрэглэгч байгууллагад нийлүүлэх ба хэрэглэгч байгууллага татгалзаагүй бол төлбөрийг бүрэн гүйцэд төлөх ёстой.

④  Үйлчилгээний төлбөрийг багасгах буюу хямдруулахад нийлүүлэгч болон хэрэглэгч байгууллагын зөвшилдсөний үр дүнд тодорхойлж болох бөгөөд Нийлүүлэгч нь үйлчилгээгээ мэдэгдэлгүйгээр түр түдгэлзүүлсэн, үйлчилгээ тасалдуулсан тохиолдолд хэрэглэгч байгууллага нь үйлчилгээний хураамжийг багасгах буюу тасалдсанаас үүдсэн хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр нэхэмжлэл гаргаж болно.

Заалт 11 (Нэхэмжлэл ба төлбөр) ① Нийлүүлэгч төлбөрийн хүсэлтийг нэхэмжлэх хугацаан дээр үндэслэн тодорхой нэг жилийн төлбөрийг хийхээс өмнө ажлын 10 өдрийн өмнө хүргүүлнэ.

② Хэрэглэгч байгууллага нь төлбөрийн нэхэмжлэлийн агуулгад татгалзахгүй бол нэхэмжилсэн хугацаанд багтаан төлбөрийг төлнө. Гэхдээ Хэрэглэгч байгууллага тухайн үйлчилгээг ашиглахгүй бол хэрэглэгч байгууллага хариуцлага хүлээхгүй. Хэрэглэгч байгууллага тухайн хугацаанд үйлчилгээний хураамж төлөх үүрэг хүлээхгүй.

③ Хэрэв хэрэглэгч байгууллага нь хүсэлт гаргасан төлбөрийн талаар сэтгэл хангалуун бус байвал хэрэглэгч байгууллага хүсэлтийг хүлээж авснаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор татгалзсан хариу явуулж болно.

Заалт 12 (Төлбөрийн тооцоо, төлбөрийн буцаалт) ① Нийлүүлэгч нь илүү төлөлт буюу дараа жилийн төлбөр давхардан төлөгдсөн бол буцаан олголт хийгдэх ба хэрэв Хэрэглэгч байгууллага нь үйлчилгээний төлбөрийг хойшлуулсан тохиолдолд нийлүүлэгч нэхэмжилсэн хугацаанаас хойш тооцох торгууль болох тавны нэгийг нэмэлтээр нэхэмжилнэ. Гэсэн хэдий ч, төлбөрийг нэхэмжлэх нь хэрэглэгч байгууллага хариуцлага хүлээхгүй гэсэн шалтгаанаар энэ шаардлагыг биелүүлэхгүй байж болохгүй.

② Нийлүүлэгчийн ноцтой алдааны улмаас үйлчилгээ авч чадахгүй, гэрээнд тусгасан үйлчилгээг авч чадахгүй бол хэрэглэгч байгууллага үйлчилгээний төлбөр төлсөн байсан ч үйлчилгээний төлбөрийг буцаан авахаар нийлүүлэгчээс шаардаж болно.

Заалт 13 (Үйлчилгээг түдгэлзүүлэх) ① Дараах хэсгүүдийн аль нэгэнд багтсан бол Нийлүүлэгч үйлчилгээний ашиглалтыг түдгэлзүүлж болно, тухайн асуудал шийдвэрлэсний дараа түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ.

1. Хэрэглэгч байгууллага нь үйлчилгээний төлбөр, дутуу төлөлтийн нэхэмжилсэн хугацаанаас хойшлуулснаас хойш 14 хоногийн дотор төлбөрийг төлөөгүй бол

2. Хэрэглэгч байгууллага нь гуравдагч талд үйлчилгээ үзүүлж байгаа тохиолдолд

3. Хэрэглэгч байгууллага нь системийн үйл ажиллагаа буюу сүлжээний аюулгүй байдалд саад болох тохиолдолд

4. Холбогдох бусад хуулийг зөрчсөн буюу Нийлүүлэгчийн бизнест саад болсон тохиолдолд

② Нийлүүлэгч нь энэ заалтын 1 дэх хэсэгт заасны дагуу үйлчилгээг түр зогсоохоос 30 хоногийн өмнө хэрэглэгч байгууллагад мэдэгдэж, давж заалдах боломжийг олгоно. Гэхдээ энэ нь хэрэглэгч байгууллагын үндэслэлтэй шалтгаанаар мэдэгдэх боломжгүй тохиолдолд давж заалдах боломжгүй.  

③ Нийлүүлэгч нь 1 дэх дэд заалтын дагуу үйлчилгээг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд онцгой шалтгаан байхгүй бол хэрэглэгч байгууллага нь тухайн хугацаанд ашиглах төлбөрийг төлнө.

Заалт 14 (Үйлчилгээг түдгэлзүүлэх) ① Хэрэглэгч байгууллага нь тусгай нөхцөл байдалд жилд хоёр удаа 10-аас доошгүй хоногийн дотор үйлчилгээг түдгэлзүүлэхийг хүсэж болно.

② Үйлчилгээ тасалдуулахаас өмнө сар тутмын үйлчилгээний төлбөрийн 50%-ийг, түдгэлзүүлсэн хугацаанд нийлүүлэгч буцаан төлж болно.

Заалт 15 (Үйлчилгээний саатал) ① Нийлүүлэгч нь дараах тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэхийг түр зогсоож болно, шалтгааныг нь шийдвэрлэсний дараа нэн даруй үйлчилгээгээ үргэлжлүүлнэ.

1. Үйлчилгээг сайжруулах систем суулгах, тоног төхөөрөмжийг өргөтгөх, байгууламжийн засвар үйлчилгээ, хяналт шалгалт, байгууламжуудын удирдлага, үйл ажиллагааг сайжруулах зэрэг үйлчилгээг зайлшгүй хийх замаар үйлчилгээ үзүүлэх чадваргүй байх тохиолдолд

2. Цахим халдлага эсвэл харилцаа холбооны осол гэх мэт хакдуулах зэрэг тогтворгүй үйлчилгээг гэнэт даван туулах шаардлагатай тохиолдолд

3. Байгалийн гамшиг, эрчим хүчний алдагдал, үйлчилгээний байгууламжийн алдаанаас болж хэвийн үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй тохиолдолд

② 1 дэх заалтын  1-р дэд хэсгийн дагуу нийлүүлэгч нь үйлчилгээг зогсоохоос 30 хоногийн өмнө Хэрэглэгч байгууллагад мэдэгдэнэ. Гэхдээ 2, 3-рт заасны дагуу урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр үйлчилгээ зогсоож болно, гэхдээ тасалдсаны даруу хэрэглэгч байгууллагад нэн даруй мэдэгдэнэ.

③ Энэ заалтын 2 дахь хэсэгт заасны дагуу мэдэгдэл нь тасалдлын хугацаа болон хэрэв нийлүүлэгч тухайн хугацаанаас хэтэрсэн бол ашигласан төлбөрийн илүү гарсан хугацааны дүн буюу үйлчилгээний түвшний гэрээнд заасны дагуу хасагдана.

④ Хэрэглэгч байгууллага нь 1 дэх заалтын дэд зүйлд дурдсан шалтгаануудын улмаас хариуцлага хүлээхгүй бол хэрэглэгч байгууллага нь түдгэлзүүлсэн хугацаанд төлбөрийг төлөх үүргээс чөлөөлөгдөнө.

Бүлэг 5. Үйлчлэгээний хязгаарлалт ба дуусгавар болгох

Заалт 16 (Үйлчилгээний ашиглалтыг хязгаарлах) Хэрэглэгч байгууллага болон түүний эцсийн хэрэглэгчийг цахим зөрчлийн үйл ажиллагаа, өгөгдөлд хохирол учруулах, серверийн зогсоох, эсвэл энэхүү гэрээний заалтыг зөрчсөн тохиолдолд, ноцтой асуудалд хүргэж болох бусад нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч талаас үйлчилгээ ашиглахыг хязгаарлана.

Заалт 17 (Хэрэглэгч байгууллагын хэрэглээг хүчингүй болгох) ① Дараах тохиолдлын аль нэгэнд нь учирч болзошгүй шалтгаан байвал хэрэглэгч байгууллага уг үйлчилгээг анх хүргэсэн өдрөөс буюу мэдэгдэж байсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор энэхүү гэрээг цуцлах эрхтэй.

1. Хэрэв энэхүү Гэрээнд зөвшөөрсөн үйлчилгээг үзүүлээгүй тохиолдолд

2. Хэрэв үйлчилгээ үзүүлж буй үйлчилгээ нь зар сурталчилгаа болон дэлгэцэн дээр харагдах байдлаас өөр тохиолдолд

3. Үүнээс гадна, хэрэв үйлчилгээ нь гэмтлийн улмаас хэвийн ашиглах боломжгүй тохиолдолд

② Хэрэглэгч байгууллага нь дараах дэд хэсгүүдийн аль нэгэнд багтаж байвал гэрээг цуцалж болно:

1. Нийлүүлэгч нь үйлчилгээ үзүүлэх явцад дампуурлаас буюу бусад шалтгаанаар гэрээний үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон, эсхүл үүргийн биелэлт нь ноцтой хүндрэлтэй тохиолдолд

2. Хэрэв нийлүүлэгч нь үйлчилгээний гэрээний агуулгын дагуу үйлчилгээ үзүүлэхгүй тохиолдолд

3. Гэрээтэй холбоотой харилцааг үл хангах чухал шалтгаан байгаа тохиолдолд

③ Хэрэв гэрээ байгуулсан хэрэглэгч байгууллага дээрх 2 дахь хэсэгт дурдсан гэрээг цуцлахаар төлөвлөж байгаа бол Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 30 хоногийн хугацаагаар гэрээг Нийлүүлэгчид мэдэгдэж, давж заалдах боломж олгоно. Гэсэн хэдий ч нийлүүлэгчийн хүлээх хариуцлагын улмаас мэдэгдэл өгөх боломжгүй тохиолдолд урьдчилан мэдэгдэл өгөх, эсэргүүцэх боломжгүй.

Заалт 18 (Нийлүүлэгчээс татгалзах, цуцлах) ① Нийлүүлэгч нь дор дурдсан аль нэг нөхцөлд гэрээг цуцалж болно.

1. Нийлүүлэгч нь үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэний дараа хэрэглэгч байгууллага нь гэрээний зорилгод хүрч чадахгүй тохиолдолд

2. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэхээс өмнө нийлүүлэгч нь дампуурсан эсвэл бусад шалтгаанаар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон, эсхүл үүргийн биелэлтэд ноцтой хүндрэл гарсан тохиолдолд

②   Нийлүүлэгч нь дор дурдсан аль нэг нөхцөлд гэрээг цуцалж болно:

1. Хэрэглэгч байгууллага нь Заалт 8-д заасны дагуу (Хэрэглэгч байгууллагын хүлээх үүрэг) үйлчилгээг ашигладаг хэрэглэгчдийн үүргийг зөрчсөн мөн дараах зүйлсийн аль нэгийг зөрчсөн тохиолдолд

  1. Хэрэглэгч байгууллага үйлчилгээг ашигласнаас хойш ашиглалтын жилийн төлбөр дээр үндэслэн үйлчилгээний хөлс төлбөрийг хоёр удаа хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд
  2. Хэрэв хэрэглэгч байгууллага нь нийлүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч этгээдэд гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргийг тодорхойлсон тохиолдолд

2. Үйлчилгээг Заалт 16-д (Үйлчилгээг хэрэглэх хязгаарлалт) заасны дагуу үйлчилгээг ашиглахыг хязгаарласан тохиолдолд

3.  Хэрэглэгч байгууллагаас шалтгаалан Бизнесийг цуцалсны дараа үйлчилгээг дуусгавар болгох

③ Нийлүүлэгч нь 2 дахь зүйлд заасны дагуу гэрээг цуцлахаар төлөвлөж байгаа бол хэрэглэгч байгууллагад 30 хоногийн өмнө мэдэгдэж, давж заалдах боломж олгоно. Гэсэн хэдий ч хэрэглэгч байгууллагын хариуцлагын улмаас мэдэгдэж чадаагүй тохиолдолд урьдчилан мэдэгдэл өгөх, эсэргүүцэл үзүүлэх боломжийг чөлөөлөх болно.

④ Хэрэглэгч байгууллага нь санаатайгаар маш их хохирлыг нийлүүлэгчид учруулсан тохиолдолд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр нийлүүлэгч гэрээг цуцлах эрхтэй бөгөөд нийлүүлэгч нь цуцалсны дараа баримтыг хэрэглэгч байгуулагад нэн даруй мэдэгдэнэ.

⑤  2, 3, 4-р заалтуудын дагуу гэрээг цуцлах нь хэрэглэгчийн байгууллагын нөхөн олговор олгохгүй.

⑥ Нийлүүлэгч нь гэрээг цуцалсан тохиолдолд нийлүүлэгч нь дараах зүйлийг бичгээр, и-мэйлээр, эсхүл үүнтэй төстэй байдлаар мэдэгдэнэ.

1. Гэрээг цуцалсан шалтгаан

2. Цуцалсан хугацаа

3. Буцааж өгөх зардал

Бүлэг 6. Хэрэглэгчийн мэдээллийг хамгаалах

Заалт 19 (Хэрэглэгчийн мэдээллийг хамгаалах ба менежмент)  Нийлүүлэгч нь холбогдох хууль тогтоомжид заасан хэрэглэгчдийн мэдээллийг хамгаалах үүрэгтэй. Хэрэглэгчийн мэдээллийг хамгаалах, ашиглахтай холбоотой хууль тогтоомж, зохицуулалт, хэрэглэгчийн мэдээлэл боловсруулах бодлого, хувийн мэдээлэл боловсруулах бодлого зэргийг тус тусад нь хэрэгжүүлнэ.

Заалт 20 (Хэрэглэгчийн мэдээллийг боловсруулах) ① Гэрээг цуцлах, дуусгавар болгох буюу дуусгавар болсноос гэрээг цуцалснаар нийлүүлэгч нь хэрэглэгчийн мэдээллийг буцааж өгөх бөгөөд хэрэв буцааж өгөх нь боломжгүй бол хэрэглэгчийн мэдээлэл устгагдана.

②  Нийлүүлэгч нь мэдээллийг сэргээх боломжгүй аргаар бүрэн устгах ёстой.

③ Хэрэглэгч байгууллага нь хэрэглэгчийн мэдээллийг өөр үйлчилгээ үзүүлэгчид шилжүүлэх тохиолдолд нийлүүлэгч нь шилжүүлгийн ажилтай хамтран ажиллана.

Бүлэг 7. Хохирол гэх мэт

Заалт 21 (Хохирлыг нөхөн олгох) ① Нийлүүлэгч нь санаатай, эсхүл хайхрамжгүй үйлчилгээ үзүүлсний улмаас хохирол учруулсан буюу үйлчилгээний түвшинд тохирсон чанар, гүйцэтгэлээс бага үйлчилгээ үзүүлсэн бол хохирлыг нөхөн төлөх ёстой.

② Энэхүү гэрээний дагуу үйлчилгээ нь боломжгүй болсон тохиолдолд хэрэглэгч байгууллага нийлүүлэгчээс дор дурдсан зүйлийг жагсаасан ёсоор хохирлын хэмжээг тооцож нэхэмжилж болно.

1. Хэрэв үйлчилгээ 144 цагаас бага хугацаанд ашиглах боломжгүй болсон бол өдөр бүр тооцоолсон ханшнаас 1.5 дахин их

2. Үйлчилгээ нь 144 цаг буюу түүнээс дээш хугацаанд ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэгч нь сарын үйлчилгээний хөлс төлөх хэмжээ болон хохирлыг нэхэмжлэхээс өмнө гурван сарын хугацаанд үйлчилгээ үзүүлэгчийн төлсөн дүнг хоёр дахин төлнө.

③ 2 дахь хэсгийн заалтыг үл харгалзан хэрэглэгчээс учирсан хохирол нь үйлчилгээ хүртэхгүйн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөхөд нөлөөлөхгүй.

④ Хэрэглэгч байгууллага нь санаатайгаар буюу хайхрамжгүй байдлаас шалтгаалан нийлүүлэгчид хохирол учруулсан бол хохирлыг нөхөн төлнө.

Заалт 22 (Үүрэг хариуцлага) ① Нийлүүлэгч нь дараахь шалтгаанаар учирсан хохирлыг хариуцахгүй.

1. Үйлчилгээний тасалдлыг Заалт 15 (Үйлчилгээг түдгэлзүүлэх) 1-р зүйлийн шалтгаанаас үүдэн үйлчилгээний тасалдал зайлшгүй шаардлагатай бол мөн тус заалтын 2-р зүйлд заасан журмын дагуу урьдчилан мэдэгдэж, мөн нийлүүлэгч санаатай буюу хайхрамжгүй үйлдэл гаргасан тохиолдолд

2. Өнөөгийн технологийн түвшинд байгалийн гамшиг, дайн, иргэний дайн, бослого, техникийн доголдол, техникийн давагдашгүй хүчин зүйл, түүнчлэн давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй тохиолдолд  

3. Хэрэглэгч байгууллагын санаатай буюу хайхрамжгүй байдлаас шалтгаалан үйлчилгээгээ зогсоох, саатуулах, үйлчилгээг зогсоох тохиолдолд

4. Хэрэв Нийлүүлэгч үйлчилгээ эрхлэхээ зогсоох буюу хэрэглэгч байгууллагад хэвийн байдлаар хангаагүй тохиолдолд  мөн нийлүүлэгч санаатай буюу хайхрамжгүй үйлдэл гаргасан тохиолдолд

5. Нийлүүлэгчийн хайхрамжгүй үйлчилгээ үзүүлэн компьютерын сүлжээ эсвэл орчин тойронтой холбоотой нэмэлт асуудлууд үүссэн тохиолдолд

6. Хэрэглэгчийн байгууллагын компьютерийн алдаа эсвэл хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл болон и-мэйл хаяг буруу мэдээлэлтэй холбоотойгоор хэрэглэгчээс нийлүүлэгчид санаатай буюу хайхрамжгүй учруулсан хохирол байгаа тохиолдолд

② Нийлүүлэгч нь санаатай буюу хайхрамжгүй  хэрэглэгч байгууллага буюу гуравдагч этгээдийн системд байрлуулсан буюу дамжуулсан мэдээлэл, өгөгдөл, мэдээллийн агуулгад хариуцлага хүлээхгүй.

③ Хэрэглэгч болон гуравдагч этгээдийн хоорондох оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөнөөс үүссэн маргаанаас учирсан хохирлыг санаатай буюу хайхрамжгүй байдлаас бусад тохиолдолд нийлүүлэгчийг хариуцлагаас чөлөөлөх үүрэгтэй.

④ Хэрэглэгч байгууллага болон гуравдагч этгээд хоёрын хооронд үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой аливаа хохирлыг нийлүүлэгч тал хариуцахгүй.

1. Нийлүүлэгч нь Үүлэн тооцооллын үйлчилгээг хөгжүүлэх, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн заалтыг зөрчөөгүй тохиолдолд

2. Хэрвээ нийлүүлэгч санамсаргүй, буруугүй гэж нотлогдсон тохиолдолд

3. Аливаа хэрэглэгч байгууллага буюу гуравдагч этгээд хэрэглэгч байгууллагын эрхийг зөрчсөн тохиолдолд хэрэглэгч байгууллага зөрчигдсөн эрхийг хянах эрх мэдэлгүй тохиолдолд

4. Өөр хэрэглэгч байгууллага буюу гуравдагч этгээд нь хэрэглэгч байгууллагын эрхийг зөрчсөн тохиолдолд, Хэрэв та зөрчилдөөнийг хянах эрх мэдэл байхгүй бол нийлүүлэгч нь зөрчилдөөнөөс санхүүгийн шууд ашиг хүртээгүй тохиолдолд

5. Бусад хэрэглэгч байгууллага буюу гуравдагч этгээд нь хэрэглэгч байгууллагын эрхийг зөрчсөн Хэрэв нийлүүлэгч зөрчлийн тухай мэдэж байсан буюу тухайн нөхцөл байдал танигдсаны дараа зөрчлийг шууд зогсоосон тохиолдолд

Заалт 23 (Хэрэглэгч байгууллагад мэдэгдэх) ① Дараахын аль нэгээр дамжуулан нийлүүлэгч нь урьдчилан тэмдэглүүлсэн телефон эсвэл гар утас ашиглан текст, мессеж буюу илгээмж (и-мэйлийг оруулаад), эсвэл үйлчилгээний холболтын дэлгэцийг илгээхдээ хэрэглэгч байгууллагад мэдэгдэх ёстой.

1. Зөрчил

2. Хэрэглэгчийн мэдээллийг хаах

3. Үйлчилгээний тасалдал

4. Үйлчилгээг дуусгавар болгох

5. Хэрэглэгч үйлчилгээг ашиглахад мэдэгдэхүйц нөлөөтэй бусад асуудлууд

② Нийлүүлэгч нь 1 дэх догол мөрний аль нэг зүйлийн шалтгаан үүссэн тохиолдолд түргэн хугацаанд мэдэгдэнэ. Гэхдээ дараах тохиолдлуудыг хасаж тооцно.  

1. Хэрэв та урьдчилан мэдэгдэл өгч, 30 хоногийн өмнө үйлчилгээгээ зогсоосон тохиолдолд

2. Та үйлчилгээг 30 хоногийн өмнө өөрчилсөн буюу цуцалсан тохиолдолд

3. 30 хоногийн өмнө Бизнесийг хүчингүй болгосон, цуцалсан тохиолдолд

③ Нийлүүлэгч нь 1 дэх догол мөрний 1-ээс 3 дугаар зүйлд заасан асуудлуудын шалтгааныг дараах тохиолдолд даруй Хэрэглэгч байгууллагад мэдэгдэнэ. Гэсэн хэдий ч 2 дахь хэсгийн асуудлын шалтгааныг нэн даруй мэдэгдэхэд хэцүү тохиолдолд үлдсэн асуудлыг эхлээд тайлагнах бөгөөд хэрэв үүссэн шалтгааныг нотолсон бол түүнийг хэрэглэгч байгууллагад даруй мэдэгдэх ёстой.

1. Үүссэн асуудлын гол утга

2. Үүсэх шалтгаан

3. Нийлүүлэгчээс хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах

4. Хэрэглэгч байгууллагад хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх

5. Хариуцсан алба, ажилтан ба холбоо барих

 Заалт 24 (Шилжүүлэлтийн хязгаарлалт гм) Нийлүүлэгч ба хэрэглэгч байгууллага нь нөгөө талаас урьдчилан зөвшөөрөл авалгүйгээр энэхүү гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх буюу өгөх эрхгүй. 

Заалт 25 (Эрх бүхий шүүх)  Нийлүүлэгч болон хэрэглэгч байгууллага хооронд үүссэн маргааны улмаас шүүхэд өргөдөл гаргасан бол Иргэний хэрэг шүүх хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу эрх бүхий шүүхээр шийдвэрлүүлнэ. 

② Аль нэг тал нь гадаадын иргэн /бизнес эрхлэгч, хэрэглэгч байгууллага/ бол БНСУ-ын шүүх нь олон улсын шүүхийн харьяалалд хамаарна.

Заалт 26 (Удирдах хууль) Энэхүү гэрээг байгуулах, хүчин төгөлдөр болгох, тайлбарлах, хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан БНСУ-ын хууль тогтоомжийг хэрэглэнэ.